کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه

نویسندگان

چکیده

بسیاری از مسائل مهندسی رودخانه پیچیده بوده و نیاز به تحلیل سه‌بعدی جریان و رسوب دارند. با توجه به پیشرفت روز افزون قدرت رایانه ها و توسعه مدل‌های عددی توانمند که قادر به شبیه سازی جریان و انتقال رسوب به صورت سه‌بعدی در هندسه‌های پیچیده
می باشند، استفاده از این مدل‌های عددی برای مهندسین امری اجتناب ناپذیر است. اما باید توجه داشت که پیش از به کارگیری، باید دقت این مدل‌ها در شرایط پیچیده و با توجه به فرضیات موجود در آن ها به وسیله صحت سنجی شناخته شود. هدف این مقاله بررسی کارآیی مدل‌های عددی سه بعدی در مسائل مهندسی رودخانه و صحت سنجی آن ها در چند مورد پیچیده است. برای این منظور مدل SSIIM2.0 انتخاب ‌و مورد استفاده قرار گرفته است. علت این انتخاب، قابلیت‌های زیاد این مدل عددی می‌باشد. در تحقیق حاضر این مدل برای چندین مورد پیچیده مهندسی رودخانه به کار برده شد و نتایج پیش‌بینی‌های عددی با نتایج آزمایشگاهی یا صحرایی موجود مقایسه گردید. با توجه به نتایج حاصله در مسائل متنوع مورد بررسی در تحقیق حاضر دقت مدل عددی مذکور برای استفاده در کارهای عملی و پیچیده مهندسی رودخانه مشخص گردیده ‌است.

کلیدواژه‌ها