روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با به کارگیری روش اجزای مرزی سه‌بعدی که توانایی مدل سازی هر نوع هندسه دلخواه دره سد قوسی را داراست، ماتریس امپدانس سنگ پی که شامل اثرات جرم، سختی و میرایی آن می‌باشد به دست می‌آید. در ادامه با بهره گیری از شیوه زیرسازه، ماتریس مزبور در معادله حاکم بر رفتار دینامیکی سد قوسی وارد می‌گردد. بدین ترتیب، نارسایی مهم موجود در روشهای مشابه پیشین که همانا فرض منشوری بودن دره سد می باشد، از میان برداشته شده و راهکاری برای تحلیل دقیق سد قوسی ـ سنگ پی‌ با هندسه دلخواه در دسترس قرار می‌گیرد. این نوشتار با ارائه راهکاری در جهت بالا بردن کارایی روش و کاهش زمان چشمگیر محاسبه ماتریس امپدانس ادامه یافته و با تحلیل نمونه‌هایی عددی، مقایسه با نتایج پیشینیان و نشان دادن درستی روش پیشنهادی پایان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها