سقف های مجوف با تیرچه های پیش فشرده

نویسنده

چکیده

با رواج روز افزون سقف های مجوف (تیرچه-بلوکی ) درایران ،بخصوص نوع پیشرفته تر آن –استفاده از تیرچه های پیش فشرده بتنی بجای تیرچه های معمولی –لزوم تهیه ی جداولی برای طرح سریع این سقف ها برای صرفه جوئی در وقت مهندسی طراح ،مشهود است.دراین مقاله علاوه بر بررسی مشخصات فنی و برخی مزایای سقف های مجوف با تیرچه های پیش فشرده ی بتنی ، جداول طرح این نوع سقف ها همراه روش تهیه ی آن ارائه می شود.