حل تحلیلی شار حرارتی بحرانی در جریان خلاف هم مایع و بخار برای نسبتهای دلخواه طول لوله به قطر آن

نویسنده

چکیده

دراین مقاله برای شارژ حرارتی بحرانی در جریان خلاف هم مایع و بخار در لوله های عمودی ،در شرایط خشک شدن موضعی که ممکن است در راکتورهای شیمیائی ،رآکتورهای هسته ای ،مبادلها و دستگاههای حرارتی و غیره پدید آید ، ارائه می گردد.این حل برای نسبتهای دلخواه طول لوله به قطر آن، L/D،اعتبار دارد.
شار حرارتی بحرانی بی بعد ، q ، ونیز سرعت متوسط بی بعد فیلم مایع، u ، تابعی از تنش برشی بی بعد در سطح مشترک دو فاز ، T ، قطر بی بعد ، D ، و ضخامت بی بعد فیلم مایع ، ، می باشد که بر روی دیواره داخلی لوله به طرف پائین جریان دارد و به وسیله شار حرارتی شعاعی یکنواخت تبخیر می گردد.هنگامی که T به مقدار نزدیک می شود ، q فقط تابعی از مجذور می گردد.
برای وقتی که D به طرف بی نهایت میل می کند، u به طرف مقادیر ثابتی میل مینماید.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات نظری و تجربی موجود برای وقتی که L/D بزرگ ویا L/D کوچک است،مقایسه شده و مطابقت آنها با هم رضایت بخش بوده است.