زلزله 23 آبان 1358 قائنات

نویسنده

چکیده

این مقاله گزارش کوتاهی از زلزله 23 آبان 1358 قائنات می باشد که درآن 280 نفر تلف و چندین روستا ویران گردیدند.مشاهدات حاصل از آثار این زلزله د ر روی زمین و ساختمان ها دراین مقاله به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته اند.