بررسی خرابی روسازی های آسفالتی شهر تهران

نویسنده

چکیده

هر ساله قسمت قابل توجهی از بودجه وزارت راه و ترابری و شهرداری ها صرف مرمت و تقویت روسازی راه ها و خیابان ها می گردد.
اگرچه قسمتی از این خرابی ها امری عادی بوده ودر نتیجه به پایان رسیدن عمر مفید روسازی ها می باشد ، ولی بخش عمده این خرابی ها مولود اشکالات موجود د رطرح ، اجرا، و نگاهداری روسازی ها بوده و لذا قابل اجتناب می باشد .
دراین مقاله خرابی ها ی متداول روسازی های آسفالتی واقع در شهر تهران و راه های ارتباطی اطراف آن مورد بررسی قرار می گیرد،علل بروز و روشهای جلوگیری و مرمت آنها شرح داده می شود.