بررسی جریان رودخانه های شمال ایران (حوزه آبریز دریای مازندران )

نویسنده

چکیده

جریان رودخانه های واقع در حوزه آبریز دریای مازندران در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته واز این آبشناخت اطلاعات سودمندی حاصل شده است .حوزه به مناطق مختلفی تقسیم شده ومیانگین سالانه جریان رودخانه های واقع در هر منطقه در دوره آماری محاسبه ورودخانه های منظم ترو سیلابی تر منطقه تعیین شده است ورابطه ای بین این میانگین و سطح حوزه آبریز آنها برقرار گشته است.آب نمود (هیدروگراف) سالانه رودخانه های مهم واقع در هر منطقه ترسیم شده و ماههای پر آب و کم آب این رودخانه ها مشخص شده اند .
منحنی های جریان مدت (یا احتمال آب دهی ) ماهانه این رودخانه ها به صورت بی بعد معرفی گشته وبدین طریق منظم بودن نسبی رودخانه مهم منطقه مشخص شده است. حداقلهای روزانه و ماهانه جریان برخی از رودخانه ها ی منظم وسیلابی منطقه مورد تجزیه و تحلیل فراوانی قرار گرفته و برای دوره های بازگشت تا 100 سال این حداقلهای برون یابی شده اند رابطه ای بین سیلابهای سالانه و پیک لحظه ای سیلابها ی تعداد زیادی از رودخانه های مهم منطقه بدست آمده است .