کاربرد خاک مسلح د رساختمان پناهگاههای زمینی و حفاظت از مخازن سوخت

نویسنده

چکیده

تکنیک خاک مسلح که مقاومت کششی جوشن های فولادی را با مقاومت فشاری و برشی خاک دانه ای در می امیزد موارد استفاده روز افزونی در کارهای ساختمانی و ابنیه فنی بدست آورد ه است .
در آنچه خواهد گذشت امکان استفاده از خاک مسلح در اجرای پناهگاهها و حفاظت از مخازن سوخت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بناهای خاک مسلح بعلت انعطاف پذیری فوق العاده و حجم قابل ملاحظه سپر خوبی در برابر ضربه و انفجار می توانند با شند و از طرف دیگر چون مهمترین قسمت تشکیل دهنده آنها خاک است قابلیت استتار در خور توجهی نیز دارند.