ریاضیات مربوط به تخصیص منابع در شرایط استوکاستیک

نویسنده

چکیده

هدف از این مقاله جمع آوری روشهای ریاضی مورد کاربرد در مسئله تخصیص بهینه منابع در شرایط استوکاستیک و ارائه ی آنها در یک چهار چوب واحد است . ضمنا" برخی از نتایج جدید به دست آمده در مورد حل این مسئله نیز بررسی می شوند .