الکترونیک مولکولی

نویسنده

چکیده

در سالهای اخیر ابعاد و اندازه قطعات در صنعت الکترونیک همواره رو به کاهش بوده و اکنون این قطعات از ابزارهای ذره بینی محسوب می شوند . امروزه معلوم شده است که مولکولهای تنها نیز بسیاری از ویژگی های مورد نیاز در الکترونیک را دارا هستند و رشته جدیدی به نام الکترونیک مولکولی به وجود آمده است که در آن در مواد مولکولی برای کاربردهای الکترونیکی استفاده می کنند. با این مواد مولکولی می توان ابزارهای الکترونی کنونی را کاملتر کرد ، و ساختن وسایل نوینی را توصیه کرد . همچنین در این رشته شناختن یا ساختن ترکیبات جدیدی که خواص الکتریکی جالب دارند مورد توجه است .