پژوهشی در زمینه آلیاژهای جدید آلومینیم – لیتیم

نویسنده

چکیده

استفاده از آلیاژهای آلومینیم – لیتیم در صنایع فضایی و در هواپیماهای نظامی و تجارتی در آینده پیش بینی می شود .
وزن مخصوص آلیاژهای آلومینیم – لیتیم تا 7 درصد کمتر از آلیاژهای متداول آلومینیم است . با آنکه مقاومت مکانیکی این آلیاژ قابل مقایسه با بعضی از آلیاژهای آلومینیم مورد استفاده در صنایع می باشد ولی مسئله شکنندگی و سگرگاسیون در ساخت قطعات تهیه شده از آلیاژهای مذکور ، دو مانع اساسی برای استفاده صنعتی این آلیاژها به شمار می رود .
با توسعه زمینه استفاده از این آلیاژ ، پس از بهبود شرایط تولید و اصلاح ساختمان میکروسکپی ، می توان امید داشت که تا دهه آینده وزن هواپیماها تا 20 درصد سبکتر شود .
به نظر می رسد وجود فاز Al Li مشابه فاز Cu Au و همچنین وجود ناحیه عاری از رسوب در این آلیاژ و تمرکز عناصری نظیر پتاسیم ، سدیم و اکسیژن در مرز دانه ها تاثیر قابل توجه ی بویژگیهای متالورژیکی آلیاژ داشته باشد .
وجود یک ناحیه عاری از رسوب (pfz) در مرز دانه ها نشانگر رشد شتابدار رسوبها در داخل دانه ها می باشد . در این مقاله نتایج بدست آمده در رابطه با ویژگی های مکانیکی و ساختمانهای متالوگرافی آلیاژهای Al-Li با استفاده از نقطه نظرهای مختلفی که در این زمینه ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است .