تعبیر فیزیکی نسبیت از راه مکانیک کلاسیک

نویسنده

چکیده

در این مقاله نشان داده می شود که حداقل برای تعبیر پدیده های فیزیکی تا انجا که نسبیت خاص نتیجه می شود ، احتیاجی به اصل ثبات C و یکسانی آن در کلیه محورهای گالیله ای نیست ، بخصوص که با قبول این اصل مجبور باشیم تغییر مجازی واحد طول و تغییر واقعی واحد زمان را پذیرفته و مبنای زمان را تابع فاصله X از محور مختصات بدانیم ، نتایجی که هیچکدام با ذوق سلیم سازگار نیست ، در صورتیکه تنها با قبول تغییر واحد سرعت نور در محیط گالیله ای ناهمگن ، که از راه قانون جمع سرعتها بدست آمده و مساوی می باشد ، کلیه واحدهای تعریف شده برای تعیین جرم و طول و زمان و دیگر واحدهای محفوظ خواهد ماند مشروط بر آنکه تنها سرعت نور در افق زمین ثبات و مساوی C قبول شده و زمان طی کلیه بازوهای نظیر بازوهای dl محیط همگن ، که مساوی dt= می باشند ، در محیط گالیه ای هم مساوی همان زمان dt اختیار شود (حفظ واحد و مبنای زمان ).
این دید نشان می دهد که نه تنها سرعت نور تابع جاذبه در هر نقطه از فضا می باشد (دید نسبیت عام ) بلکه در محیط گالیله ای هم تابع سرعت نسبی v است .
البته اگر واحد سرعت نور را که بر اساس قانون جمع سرعتها و ضریب ناهمگن حساب شده ، به جای آنکه به c نسبت دهیم به جرم m ، چنانکه اینشتین کرده است ، نسبت دهیم . باز نتایج تجربی قابل توجیه است .