مشکلات موجود درآرایش کانه های مس پرفیری

نویسنده

چکیده

بخش بزرگی از مس تولیدی در جهان از منابع پروفیری تامین می شود . مشخصات کلی این منابع ذخیره زیاد ، عیار کم ، ابعاد بیشتر کانسار در جهت افقی تا در جهت قائم ، همراهی با توده های نفوذی استوک مانند ، جانشینی پراکنده در توده های پروفیری ، فلوتاسیون است . مشکلات عمده ای که در فلوتاسیون این کانه ها پدید آمده عبارتند از :
وجود نرمه , وجود پیریت بیش از حد , وجود پیریت اکسیده شده , حضور کانیهای اکسیده شده , حضور کانیهای اکسیده و اکسید شده مس , حضور انواع مختلف کانیها سولفوره مس در سنگ معدنی ، تغییرات سنگ معدنی در نقاط مختف معدن و سر انجام پارامترهای عملیاتی .