تجزیه و تحلیل عملیات همزمانی فریم در سیستم های انتقال دیجیتال

نویسندگان

چکیده

در سیستم های انتقال دیجیتال برای تفکیک و بازیابی سیگنالهای دریافتی در گیرنده از عملیات همزمانی فریم استفاده می شود . عملکرد مطمئن و پاسخ سریع از پارامترهای اساسی فرایند همزمانی می باشد . در این مقاله یک تحلیل جامع از عملیات همزمانی فریم برای سیستم های ادغام کننده دیجیتال (با استاندارد اروپایی که در ایران نیز استفاده می شود ) ارائه شده است . با استفاده از چهار مشخصه زمانی و اساسی تعریف شده برای این سیستم ، عملکرد آن برای مقادیر مختلف پارامترهای مدار همزمانی بررسی شده است و به صورت دیاگرامهائی مناسب جهت طراحی ارائه گردیده است . سپس نتایج بدست آمده جهت طراحی یک سیستم خاص که هدف تحقیق بوده ، مورد استفاده قرار گرفته است .