ترمودینامیک فاز مجذوب

نویسنده

چکیده

همه متغییرهای شدتی (extensive) را که می توانند تغییر ترمودینامیکی در فاز مجذوب پدید آورند بررسی کرده تابع آنتالپی جدیدی را با در نظر گرفتن اینها تعریف کرده ایم . با استفاده از این تابع و تابع انرژی کلی E معادلات صحیحی برای گرمای تفاضلی جذب در حجم ها و سطح آزاد ثابت ، و همچنین برای گرمای تفاضلی جذب در متغییرهای شدتی ثابت (فشار ، فشار درونی ، و کشش سطحی ثابت ) بدست آورده ایم .