تاثیر نوع وغلظت الکترولیتها بر روی فلو کولاسیون و پایداری فیزیکی سوسپانسیونهای سولفادیازین –سولفامرازین

نویسنده

چکیده

سه سری سوسپانسیون از مخلوط سولفادیازین و سولفامرازین تهیه گردید و تاثیر سه الکترولیت غیرالی با ظرفیتهای مختلف بر روی فلوکولاسیون این سوسپانسیونها مورد تحقیق وبررسی قرارگرفت.غلظت لازم از هر الکترولیت برای فلوکوله کردن ذرات پراکنده در این سوسپانسیونها تعیین شد و ضمنا آزمایش نشان داد که قدرت فلوکوله کننده کلرور آلومینیوم (الکترولیت سه ظرفیتی ) بمراتب بیشتر از الکترولیتهای یک ظرفیتی و دو ظرفیتی بکار برده شده میباشد . همچنین از نتایج بدست آمده چنین استنباط گردید که بین فلوکولاسیون و حجم ته نشینی ذرات سوسپانسیون شده ارتباطی برقراراست ولی بعلت ته نشین متراکمی که در سوسپانسیونهای حاوی کلرورآلومینیوم ایجاد شده پراکندگی مجدد ذرات بسادگی و در اثر تکان جزئی میسر نمیباشد و در نتیجه نمیتوان ارزش استفاده از روش فلوکولاسیون را بطور قطع در پایداری فیزیکی این سوسپانسیونها تعیین نمود.