بررسی اجسام مغناطیسی فریت ها

نویسنده

چکیده

بررسی اجسام فریتها
فریتها اجسامی هستند مغناطیسی که در صنعت کاربرد فراوان دارند مثل :آنتنهای فریتی،ضباطهای مغناطیسی ، تقویت کننده های مغناطیسی ،تنظیم کننده مغناطیسی، مغزهای اطلاعاتی کامپیوتر سوییچ های مغناطیسی و غیره ........
و بررسی در زمینه خواص فریتها از زمان جنگ جهانی دوم پیشرفت زیادی کرده و تهیه انواع فریتها مربوط به ساختمان و طرز قرار گرفتن اتمها در شبکه کریستالین آن اجسام میشود.فریتها اکثرا دارای ترکیبات اکسیدی بوده ودارای مقاومت ویژه زیاد بین 10تا 10اهم هستند . دراین مقاله رابطه بین ساختمان کریستالین و خاصیت مغناطیسی فریتها بررسی میشود.