تکنولوژی جدید در ماشینهای چالزنی (پرفراتورها)

نویسنده

چکیده

در دهه اخیر پیشرفتهای شایانی در ساختمان و تکامل پرفراتورهای هیدرولیکی بدست آمده است.این وسیله که در کارهای معدنی و تونل سازی مورد استفاده قرار می گیرد امروز از مراحل ابتدائی خود گذشته و احتمالا تنها ابزار چالزنی فردا خواهد بود.در اینجا پس از ذکر تاریخچه تکامل انواع پرفرار تور هیدرولیکی موجود در بازار مورد مقایسه فنی قرار می گیرد.