مطالعه اثر زمان تجدید حیات دیودهای N Pروی مقدار ولتاژ خروجی چند برابر کننده ولتاژ کاربرد برای تلویزیون رنگی

نویسنده

چکیده

وجود دیودهای چند اتصالی سبب شد تا آخرین مانع در راه ترانزیستوری کردن تلویزیونها برداشته شود.زیرا با این ترتیب مسئله مربوط به ولتاژ زیاد لازم برای لامپ تصویر حل میشد.از نظر بازده مدار و اینکه با سه طبقه بتوان 25000 ولت را از 8500 ولت بدست آمده بوسیله سیم پیچ ترانسفورماتور بدست آورد ، سبب شد تا روی زمان تجدید حیات tدیودها مطالعه گردد و شرط هائی را پیدا کنیم تا بازده این چند برابر کننده حداکثر باشد.