شکستن ملکولهای پروپان حساس شده بکمک هگزافلورور گوگرد بوسیله اشعه لیزر

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر کارهای نظری و عملی زیادی در فتوشمی مادون قرمز انجام شده است نتایج فوق امکان این مطالعه را بدست میدهد که آیا با بکار بردن اشعه لیزر با شدت زیاد در ناحیه مادون قرمز تحت شرایط انتخابی میتوان ملکولهای اجسام را بحسب دلخواه بعناصر سبکتر تجزیه کرد؟بهر حال بخاطر جلوگیری از افزایش درجه حرارت که الزاما پس از جذب اشعه با شدت زیاد تولید میشود قسمت اعظم این مطالعات بوسیله فتولیز ضربانی انجام شده است بعلاوه بکمک این روش میتوان دانسته فوتونی زیاد در شرایط بدون برخورد را ایجاد کرد.بهر حال در تکنیک تجزیه فوتونی ضربانی بعضی از جنبه های فتوفیزیکی و فتوشیمیائی که مربوط به کوپله شدن یک ملکول چند اتمی با میدان امواج پیوسته مادون قرمز میباشد نادیده گرفته میشود.براین اساس ما شکستن ملکولهای پروپان در مقابل تشعشعات صادره از یک لیزر C.W. گاز کربنیک را در طول موج m 10.6مطالعه کردیم.چون این هیدرکربور معمولا در مقابل دسته اشعه مزبور شفاف میباشد برای حساس کردن آن را با SFمخلوط و سپس در برابر تشعشعات بمدت زمانی متغییر از صفر تا یک ثانیه قرار دادیم (در مخلوط فشار گاز پروپان متغییر ولی فشار SF ثابت و در حدود 3.3 تور انتخاب شد) دراین مقاله درباره بعضی خواص فتوفیزیکی ،فتوشیمیائی و فتوسینتیکی پروپان وقتی مورد تشعشع امواج پیوسته مادون قرمز قرار میگیرد بحث خواهد شد.