دوره سوخت راکتورهای هسته ای

نویسنده

چکیده

یکی از راههای مناسب برای تامین انرژی مورد نیاز که امروزه مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است استفاده از انرژی هسته ای می باشد.در حال حاضر مشکل ترین مانع بر سر راه تولید این نوع انرژی ، تامین سوخت آن است که هم از نظر محدود بودن میزان ذخائر اورانیم و هم از لحاظ امکانات تکنولوژی ، استفاده از راکتورهای قدرت هسته ای را پیچیده ساخته است . باید اضافه نمود که در اغلب موارد قیدو بند های سیاسی نیز مساله تامین سوخت مورد نیاز نیروگاههای هسته ای را مشکل تر نموده است. نظر به اهمیت تامین سوخت نیروگاههای هسته ای ، دراین مقاله پس از توضیح مختصری درباره دوره سوخت یک راکتور قدرت از نوع آب سبک ،هزینه هر یک از مراحل مختلف دوره سوخت و هزینه کل دوره سوخت مربوط به راکتورهای 350 و500 مگاوات الکتریک و همچنین راکتور 1200 مگاوات الکتریک ( همانند نیرو گاههای 1و2 ایران) محاسبه گردیده است.