مطالعه نقش هیدروژن در فلزات

نویسنده

چکیده

هیدروژن میتواند هنگام انجماد فلز مذاب در حین ریخته گری ویا در موقع عملیات جوشکاری ، شارژ کاتدی ، بمباردمان نوترونی یا در لوله ها ی انتقال نفت یا گاز و غیره وارد فلز شده و شکنندگی پیش رس قطعه را موجب شود .شکنندگی هیدروژنی فلزات با تغییر در نوع مقطع گسیختگی (درون دانه ای یا بین دانه ای ) و کاهش یا احتمالا در بعضی موارد افزایش چکش خواری و بطور کلی تغییر در ویژگیهای مکانیکی ظاهر میشود .دراین بررسی با تحلیل نتایج و نظرات مختلفی که در زمینه مکانیزم شکنندگی بیان گردیده کوشش شده است تا نظر گاه روشنی از چگونگی عملکر د هیدروژن در فلزات بدست آید.