انرژی خورشیدی

نویسنده

چکیده

در این مقاله بعد از شناسائی سرچشمه و بیناب و برآورد کل انرژی خورشیدی که بزمین میرسد ، نحوه استفاده از آن و وسائل و ماشین آلات آنرا در طول قرن گذشته یادآوری کرده و بکاربردهای آن در حال حاضر می رسیم. نمونه گیرنده ها مسطح،گیرنده های متمرکز خطی و نقطه ای ، موتورها و مراکز خورشیدی مورد بحث قرار می گیرند.ژنراتورهای خورشیدی با استفاده از نیم رساناها و کاربردهای متعدد آن در حال حاضر و چگونگی پیشرفت آنها در آینده نیز مورد بررسی قرار می گیرد.