طرح و ساخت دستگاه اندازه گیری پریود راکتور اتمی

نویسنده

چکیده

بااستفاده از عناصر نیم رسانا ومدارهای یکپارچه، دستگاهی جهت اندازه گیری پریود راکتور اتمی طرح و ساخته شده است یک آشکار ساز نوترون که در محل مناسبی در راکتور قرار گرفته فلوی نوترونی را که معرف توان راکتور است می سنجد . با بهره گیری از مشخصات ترانزیستورهای مخصوص ، از جریان حاصل از آشکار ساز نوترون لگاریتم گرفته شده و تغییرات لگاریتم جریان اخیر نسبت به زمان اندازه گیری می شود .این تغییرات،متناسب باعکس پریود راکتور است و توسط میکروآمپرمتری که صفحه آن بصورت زمان درجه بندی شده است نشان داده می شود . این زمان بسته به نوع راکتور اتمی باید در داخل حدودی قرار گیرد در راکتور تهران در صورتی که این زمان از ده ثانیه یا سه ثانیه کمتر شود سیستم های ایمنی متفاوت خود کاری بکار افتاده واز بروز هر نوع حادثه جلوگیری می کند.