تهیه مونو کریستالهای فلوئور و آپاتیت کلسیک که شامل مقدار اندکی از ایونهای Mnاست و بررسی بوسیله لومی نسانس و RPE

نویسنده

چکیده

مونوکریستالهای فلوئورو آپاتیت کلسیک که در آنها مقدار اندکی از ایونهای Mn بجای Ca قرار گرفته است با استفاده ازروش سنتز تهیه شد.این روش موجب می شود که بتوان تمرکز ضعیفی از لحاظ مواضع خالی در محخور سنر مارپیچی بدست آورد.دراین شرایط بررسی طیفی و RPE نشان می دهند که ایونهای Mn فقط در مواضع Ca(I) قرار می گیرند.