بحثی درباره طبقه بندی سنگهای آواری بالاخص ماسه سنگها

نویسنده

چکیده

طبقه بندی سنگهای رسوبی ، از جمله سنگهای آواری مبحث قابل توجهی از علم رسوب شناسی و سنگ شناسی را تشکیل میدهد و بحث های زیادی را از مدتها قبل بین اهل فن برانگیخته است. این بحث هنوز هم ادامه داشته و طبیعتا باز هم ادامه خواهد داشت زیرا طبقه بندی وسیله ایست که اطلاعات و شناسائی ما را از یک سری مواد یا پدیده ها در زمان معین خلاصه و طبقه بندی کرده و باعث سهولت در یادگیری ، تفاهم و تبادلات علمی می گردد،چون شناسائی انسان از اشیاء،مواد و پدیده ها تحول و تکامل مییابد بنابراین طبقه بندی نیز که خلاصه ای از اطلاعات ما درمورد اشیاء و پدیده ها است در حال تحول و تغییر خواهد بود و بنابراین یک طبقه بندی معمولا برای زمان معینی با ارزش است.
بحث درباره طبقه بندی سنگهای آواری و واژه شناسی آن در زبان فارسی خیلی مشکل و پیچیده تر از آن است که در زبانهای باریشه لاتین مانند انگلیسی و فرانسه مطرح است. بخصوص در مورد واژه شناسی و برگردان واژه های علمی بفارسی ما همیشه دچار اشکال بوده و اغلب مجبور هستیم برای معادل یک واژه یک جمله بکار بریم.یدین جهت نویسنده پیش کشیدن این بحث را ضروری دانست تا پاره ای از اشکالاتی که دراین راه موجود است آشکار این بحث مبنائی برای کوشش در راه جستجوی معادل های فارسی لغات علمی این رشته باشد.