مطالعه معایب غلافهای سوخت هسته ای در راکتورهای اتمی 1 -غلاف ساخته شده از آلیاژ آلومی نیم

نویسنده

چکیده

با اینکه هم اکنون اکثر غلاف های سوخت هسته ای درراکتورهای اتمی از آلیاژهای فولاد زنگ نزن و یا آلیاژهای زیرکونیم ساخته شده است.معهذا بسیاری از راکتورهای اتمی خصوصا از نوع گرافیت- گاز و یا از انواع آب سبک بعنوان غلاف سوخت هسته ای از آلیاژ آلومی نیم استفاده میکند،( مثل راکتور امیر آباد در تهران ) (Boucle de dislocation ) ایجاد میگردد. مطالعه اینگونه معایب بسیار لازم است زیرا حداکثر باید کوشید تا ایجاد این معایب را کاهش داد چه در غیر اینصورت اینگونه آلیاژها که تحت کروزیون وتنش در درجه حرارت بالا هستند خواص میکانیکی لازم را نداشته و تغییر شکل میدهند. مثلا در اثر این تغییر شکل ممکن است سوزنهای راکتور با یکدیگر اتصال پیدا کنند و باعث ذوب منطقه در غلاف گردد.
برای اینگونه مطالعات معمولا بایستی از مطالعه معایب نقطه ای (ponctuel) یعنی ایجاد خلاء اتمی (lacune) یا اتمی اضافی (Interstitiel) شروع کرد. دراین مقاله ما برخی از معایب را که بنام شکلهای حرارتی (Figures ther) خوانده میشود در آلومینیم مورد مطالعه قرار داده ایم واین مطالعه در حاشیه بهتر کردن خواص مکانیکی غلاف سوخت هسته ای قرار دارد زیرا مثلا وجود این معایب باعث بالا بردن حد تسلیم آلیاژ میگردد.