ساختمان کیهان ، حفره های سیاه و کوتوله های سفید

نویسنده

چکیده

مسئله فیزیک کیهانها اخیرا از نقطه ذرات بنیادی و کشف معمای آنها ، اهمیت بسزائی پیدا کرده است. بسیاری از کمیات فیزیکی را میتوان از طریق این علم اندازه گیری کرد و نتیجه اندازه گیری را باآنچه که در لابراتورهای فیزیک بدست آمده است مقایسه نمود. مقاله فوق جمع آوری کردن پژوهشهائی است که تا بحال در این جهت صورت گرفته است و کوششی در توضیح نتایج این پژوهشها، از طریق ارائه نظریه های ساده و کلاسیک همراه با اندیشه های کوآنتائی است.
در این مقاله چگونگی پیدایش کیهان و کوتوله های سفید وستاره های نوترونی ، در چارچوب نسبیت خصوصی مورد بحث قرار گرفته وسپس با وارد کردن نسبیت عمومی مسئله حفره های سیاه وعلت ایجاد آنها بررسی میگردد.سپس به عمر جاویدان موجودات زنده اشاره خواهد رفت.