مطالعه نظری اثر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی هسته ای

نویسنده

چکیده

مطالعه شکل خط های تشدید چهار قطبی هسته ا ی به ما اطلاعاتی در مورد تاثیر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی می دهد. دراین مقاله شکل بیناب تشدید چهار قطبی را برای ملکول دو اتمی برای چهار حالت ساده حساب کرده ایم. برای حالتهای :
و ، بیناب نامتقارن و برای حالت بیناب متقارن بدست آورده ایم .