مطالعه بارندگی سالانه و رابطه آن با مدول در حوزه آبریز کرج

نویسندگان

چکیده

دراین بررسی جهت شناخت بارندگی سالانه و رابطه آن با مدول در حوزه آبریز کرج ابتدا سعی شد پس از همگن کردن مشاهدات رابطه ای بین تغییرات بارندگی با ارتفاع،مقدار بارندگی حوزه آبریز محاسبه گردیده سپس رابطه بین بارندگی سالانه ومدول براساس همبستگی انجام شده مورد بررسی و تجربه و تحلیل قرار گرفت . خط رگرسیون ومقادیر مختلف احتمال مربوط به انحراف ارائه گردیده است.مشاهدات نشان می دهد که مقدار بده می تواند برای یک ارتفاع بارندگی مربوط بیک سال معین متغییر باشد و بهمین دلیل است که نقاط تجربی روی منحنی دارای پراکندگی می باشد.