تصفیه پیشرفته یک فاضلاب صنعتی آغشته بمواد نفتی

نویسنده

چکیده

هدف نهائی از این بررسی راهنمائی و نصب دستگاههای پیشرفته جهت تصفیه یک فاضلاب صنعتی بود تا به کمپانی ساترن سرویس اجازه داده شود پساب فاضلاب خود را در شبکه فاضلاب شهری منطقه سنت برنارد دفع نمایند.سیستم طوری تهیه شده بود که بتوانند مکررا از نفت استفاده نمایند.فاضلاب یک حالت امولوسیون روغن –آب نشان میداد که تصفیه آن بروشهای پیشرفته فیزیکی و شیمیائی احتیاج داشت . جهت شکستن امولسیون و تقلیل مواد آلوده کننده روشهای سانتریفوژ – حرارت دادن – اسیدی کردن – انعقاد – فلوکولاسیون – شناور نمودن و صاف کردن مورد استفاده قرار گرفتند و سرانجام روش مجموع افزودن پلیمر-انعقاد وشناور نمودن انتخاب گردید.این روش تصفیه منجربه کاهش مجدد 95% COD و 88% تقلیل مواد نفتی شد که با در نظر گرفتن کاهش COD در اثر عمل سانتریفوژ میزان کل کاهش COD به 99% بالغ گردید و پسابی که پس از تصفیه پیشرفته به فاضلاب شهری وارد می شد مواد آلوده کننده موجود در آن خیلی پائین تر از فاضلاب شهری بود . مواد معلق نداشته PH آن در حدود خنثی بود و فقط کمی بوی نفت میداد دفع چنین پسابی به سیستم فاضلاب شهری بیچوجه اثر سوئی روی سیستم تصفیه فاضلاب نگذاشته و نیز هیچگونه مساله ای برای سیستم جمع آوری فاضلاب پیش نیاورد.