مطالعه شیمی ساختمانهای انتیموان سه ارزشی در بعضی از انتیموناتهای مختلط فلزات قلیائی

نویسنده

چکیده

اتم انیموان در آخرین لایه خود پنچ الکترون دارد و دارای دو نوع ترکیب شیمیایی مختلف است : ترکیبات انتیموان III و ترکیبات انتیموان V انتیموان در ترکیبات سه ارزشی خود یک زوج الکترون آزاد دارد که بر طبق نظر یه لویس بایستی دارای خاصیت بازی باشد ولی انتیموان با وجود این زوج الکترون آزاد در این قبیل ترکیبات خاصیت اسیدی دارد و بخصوص گیرنده خوبی نسبت با یون فلوئوروروها لوژنها است.این زوج الکترون که آنرا با حرف E نشان میدهیم در فعالیت فضائی و وضع قرار گرفتن عناصر در اطراف انتیموان نقش مهمی را داراست و برای روشن شدن این مطلب شیمی فضائی از ترکیبات انتیموان سه از اطراف انتیموان نقش مهمی را داراست و برای روشن شدن این مطلب شیمی فضائی بعضی ا زترکیبات انتیموان سه ارزشی را بررسی می کنیم .