حدود کاربرد تکنونیک صفحات درعقار ایجاد پوسته جدید اقیانوسی در خشکی

نویسنده

چکیده

مراحل مختلف نموپوسته جدید اقیانوسی در عفار از بررسیهای مختلف زمین شناسی وژئوفیزیکی تائید شده است.دانسته های گردآوری شده از این بررسی ها اجازه تشخیص ساختمانهای مشابه دره های محوری ، گسلهای ترانسفورم وزونهای شکستگی را داده است.باین ترتیب ساختمانهای موجود در عفار با ساختمانهای کف اقیانوس مقایسه شده است.دانسته ها نشان میدهد که بعضی از محورها ی گسترشی اقیانوسها در طی 5/3 میلیون سال اخیر بصورت فعال باقیمانده اند.از تغییر و تفسیر دانسته ها و بررسیهای زمین شناسی در قالب نگره تکتونیک صفحات حداقل دو صفحه کوچک در محل تلاقی سه صفحه اصلی: عربی نوبی و سومالی در ناحیه افریقا- عربستان مشخص میگردد.