فرم های مناسب برای سازه ها ی مقاوم در مقابل زلزله

نویسنده

چکیده

در کشور زلزله خیزی همچون ایران منطقی بودن فرم سازه ها اهمیت اساسی دارد.طراح میباید قادر باشد که رفتار سازه را هنگام وقوع یک زمین لرزه شدید بطور رضایت بخشی پیش بینی کند. او همچنین باید درباره آثار ناشی از خسارت و عوامل اقتصادی مربوطه باندازه کافی اطلاع داشته باشد.در این مقاله براساس آخرین اطلاعات موجود اصولی که برای انتخاب فرم های مناسب برای سازه های مقاوم در مقابل زلزله باید در نظر گرفت ارائه شده است.رفتار فرم های سازه ها ی متداول بررسی شده و نقاط ضعف آنها تشریح شده است.