ارائه روش جدیدی برای محاسبه مقاومت الکترودهای زمین و ظرفیت خازنی اجسام در فضا

نویسنده

چکیده

محاسبه مقاومت زمین هادیها ویا ظرفیت خازنی آنها در فضا از دیرباز مورد مداقه قرار گرفته است.
اولین روش محاسبه ظرفیت خازنی اجسام توسط :
G.W.O.HOWE بسال 1914 ارائه گردید. نامبرده توزیع بار را در طول الکترود یکنواخت فرض کرده وبا محاسبه پتانسیل میانگین ، بمعادله ظرفیت خازنی دست یافت .گرچه فرضیه اخیر نادرست بود ولی بخاطر تقریب قابل قبول فرمولهای بدست آمده ، روش پیشنهادی وی شهرت جهانی یافت .
از آن پس پژوهند گان بسیاری به گسترش و بهر ه گیری از این شیوه پرداختند که دراین راه میتوان از :
G.F.Tagg و Erling D. Sunde,S.J.Schwarzو J.R.Eatonو Dwight
نام برد . در دهه اخیر سه تن از استادان انستیتوتکنولوژی هند به یافتن روش نوینی دراین زمینه نائل گردیده و اساس محاسبا ت خود را بر پایه همسانی رویه های هم پتانسیل با شکل الکترودها اعلام داشتند .نتیجه مطالعات این سه تن و گروهی دیگر ، بسالهای 1967و1969 در نشریه I.E.E چاپ و در دنباله محاسبات ، بالا بود دقت فرمولها بطور عملی نشان داده شده است .