شیمی کربانیون

نویسنده

چکیده

شیمی کربانیون مانند همه رشته های دیگر علوم بطور کامل گسترش یافته است‌] 1.2 [.بنابراین درزمان کنونی نمی توان مقاله ای تهیه کردکه تمام شیمی کربانیون را در برگیرد.دراین مقاله کوشش خواهد شد که قسمتی از نتایج تحقیقاتی که دراین زمینه شده است نشان داده شود.
اولین قسمت مقاله بهمراه مکانیسم نوآرایی و یتیج (witting Rearrangement) میباشد نشان می دهد که شیمی کربانیون مسائلی را درمورد کاتیون یا رادیکال آزاد معلوم و در اختیار شیمیدان قرار می دهد که برای توجیه واکنشها ضروری است بخش اول مربوط به سنتز آلکیل ایزوسیانید a فلزی (با فلزات قلیایی ) می باشد.این قسمت نشان میدهد که تحقیق در شیمی کربانیون برای شیمیدان با ارزش و قادر است روشهای سنیتیک جدیدی را ارائه دهد .