مطالعه در تغییرات سنتیلاسیون مخصوص الکترونهای حاصل از برخورد ذرات آلفا با اتمهای گازهای نادر

نویسنده

چکیده

برای مطالعه در سنتیلاسیون مخصوص ویونیزاسیون مخصوص گازها نجیب اطاقک خاصی ساخته شد.
مقدار سنتیلاسیون مخصوص ویونیزاسیون مخصوص همزمان اندازه گیری گردید و منحنی های تغییرات آنها بر حسب طول مسیر ذرات آلفا با هم مقایسه شد.آزمایش نشان داد که منحنی ها تا حدودی شبیه بهم می باشند.در آزمایش دیگر با اثر دادن میدان الکتریکی بشدت مختلف به هر جزء کوچکی از مسیر یونیزاسیون مخصوص ذرات آلفا اندازه گیری شد و منحنی های مختلف با هم مقایسه گردید.