مطالعه درباره اسپکترومتر با بلور خمیده و بررسی تغییرات عرض خط

نویسنده

چکیده

ضمن مقایسه بیناب سنج های مختلف گاما و ایکس، مزیت بیناب سنج با بلور خمیده و دستگاههای خودکار ضمیمه برای چرخش بلور،تعیین زاویه چرخش بلور واندازه گیری شمارش در واحد زمان مختصرا ذکر شد. منحنی کالیبراسیون برای تعیین موقعیت زاویه ای بلور بیناب سنج بدست آورده شد و با استفاده از آن برای تعیین مناسبترین وضع منحنی های تغییرات پهنا و شدت خط برای پهنای مختلف شکاف رسم شد.