فسفاتهای کلسیم بررسی و جود یک رشته جامدات که دارای ترکیب متغییرند و با فسفاتهای تری کلسیک را سب متناظر می باشند

نویسنده

چکیده

دراین جا وجود یک رشته جامدات که با نسبت مشخص می شود (فسفات تری کلسیک ) و وجه امتیاز ترکیب آنها وجود ایونهای HPO و OH با نسبت است ، و ترکیب این فسفاتها را میتوان با
فرمول زیر بیان کرد
? ? و 0 1
هنگامیکه 5/0 X است آپاتیتی بوجود میآید و با افزایش X بارزتر می گردد.بازای 5/0 Xاین جامدات (آمورف) بی شکل اند.