خاک مسلح

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله از خاک مسلح که یکی از مصالح جدید ساختمانی است و تکنیک آن بحث میشود.بسیاری از ابنیه فنی بخصوص دیوارهای نگهبان و پایه های پل وغیره را میتوان با خاک مسلح بنا نمود .
روشهای محاسبه ابنیه خاک مسلح ونیز نتایج بررسی های آزمایشگاهی و بالاخره مثالهائی از آنچه با خاک مسلح ساخته شده است دراین مقاله آورده شده .