مدارهای حدی پوانکاره و پایداری حرکت

نویسنده

چکیده

در این مقاله مدارهای حدی پوانکاره تعریف و طی چند مثال بطور مفصل توضیح و موارد استفاده از آن نیز که در مکانیک غیر خطی با اهمیت بوده وروز بروز بر اهمیت آن اضافه میشود شرح داده شده است.
همچنین در مورد پایداری حل معادلات دیفرانسیلی که حل آنها معلوم است و موضوع پایداری حرکت بحث و طی مثالهائی طریقه تعیین پایداری و ناپایداری این سیستم ها روشن شده است.