کدام یک از نیروگاههای هسته ای را انتخاب کنیم

نویسنده

چکیده

با تکنولوژی عصر حاضر و اطلاعاتی که از اصول تبدیل انرژی وجود دارد ، انرژی هسته ای تنها منبع انرژی میباشد که میتواند احتیاجات آینده دنیا را برآورده کند.دراین مقاله انواع راکتورها و سوخت های که در راکتورهای قدرت به کاربرده میشود بررسی شده اند . در حال حاضر انتخاب نوع نیروگاه مساله نسبتا ساده ای است ولی انتخاب قدرت نیروگاه،ایمنی راکتور قدرت ، و مدیریت سوختها و صنایع هسته ای ازمسائل پیچیده صنعت هسته ای میباشند.