شناخت مکانیسم بازگشت فولادهای مخصوص Fe-Cr-C (با 13% گرم) پس از آبدادان

نویسنده

چکیده

فولادهای کرم دار که بنام فولادهای زنگ نزن نیز معروفند در صنعت حائز اهمیت زیادی میباشد و در بخشهای مختلف صنعت بخصوص سانترالهای حرارتی و صنایع مواد غذائی و شیمیائی بکارمیروند زیرا این آلیاژها دارای خواص مخصوصی میباشند که سایر فولادها فاقد آن هستند ،بعنوان مثال مقاومت آنها در مقابل عوامل خورنده و حرارت بسیار عالی بوده همچنین دارای مقاومت بفرسایش خوبی میباشند.یکی از دلایل دیگر گسترش کاربرد این فولادها اینست که،در هنگام بازگشت پس از آبدادن ،تغییرات ساختمانی پیدا کرده و ایجاد کربورهای مختلفی مینمایند و تشکیل همین کربورها است که خواص مختلفی باین فولادها میدهد.