پژوهش برای بهره برداری بهتر

نویسنده

چکیده

یکی از رشته های جدید دانش که اطلاع از اصول آن برای تمام مدیران صنایع ضرورت دارد.(پژوهش برای بهره برداری بهتر) است زیرا بطوریکه میدانیم مدل ریاضی پدیده های صنعتی و اجتماعی کاملا با حقیقت وفق نمی دهند و در اکثر آن ها یک عامل یا ضریب اتفاقی موجود است که با زمان و مکان دستخوش تغییرات بوده و برای بهره برداری بهتر شناسایی مناسبترین مقدار این ضریب (valeur optimale) ضرورت دارد .مدیران و مهندسان مسئول صنایع و کارخانه های بزرگ دیگر نمی توانند به گرداندن چرخ دستگاه صنعت خود اکتفا کنند بلکه باید پیوسته در جستجوی مناسب ترین روش برای بهترین بهره برداری و مناسب ترین بهای تمام شده فرآورده های خود باشند.