دیفوزیون گالیم در آلومینیم

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این آزمایشات این است که سرعت دیفوزیون فلز گالیم را در آلومینیم مطالعه کنیم و به عبارت دیگر باید مشخص نمود که در لحظه t فلز گالیم تا چه عمق در فلز آلومینیم پیشروی کرده است در اثر آزمایش می توان با مقایسه نتایج عملی و یک محاسبه نظری صحت رابطه پترسون را مشخص کرد .
مطالعه این نوع دیفوزیون نیز از نقطه نظر کیفی برای قضاوت بر روی نظریه های دیفوزیون در مقیاس میکروسکپی بسیار مفیداست .
نتایج این سری از آزمایشات را در سال 1971 در لابراتوارهای تحقیقاتی وزارت توسعه صنایع و علوم فرانسه انجام دادیم و نتیجه گرفتیم که اولاً دیفوزیون گالیم در فلز آلومینیم سرعت کمی دارد و این دیفوزیون از طریق خلل و فرج قشر اکسید آلومینیم AL2O3 که بر روی فلز با ضخامتی قریب به A 220 آنگسترون قرار گرفته است انجام می پذیرد ثانیاً مطالعه رابطه پترسون برای مدت زمانهای کم ( حدود 100 ثانیه ) از نقطه نظر عملی امکان پذیر نیست این رابطه برای مدت زمانهای زیاد کمتر صدق می کند ثالثاً این طور به نظر میرسد که انرژی ما بین اتمهای ناخالصی گالیم و دیسلوکاسیونها در آلومینیم زیاد بوده و دیسلوکاسیونها مرکز تجمع اتمهای گالیم می باشند .