صفحات استگیدیال در براکیوپودهای رسوبات دونیین زیرین البرز

نویسنده

چکیده

در این مقاله پس از توضیحات کلی در مورد صفحه یا صفحات پوشاننده دهانه عبور ساقه در براکیوپودها و به خصوص در سوپر فامیلی SPIRIFERACEA شرح صفحات استگیدیال به طور کامل آمده است . آنگاه وجود صفحات استگیدیال که بنا بر عقیده COWEN در شاخه براکیوپودها نادر است در 12 گونه از براکیوپودهای دونیین زیرین تشکیلات خوش ییلاق در البرز شرقی گزارش گردیده است .11 گونه از این براکیوپودها به فامیل SPINOCYRITIDAE تعلق دارند و برای اولین مرتبه در این فامیلی صفحات استگیدیال شناخته شده است .