متد اجزا معین وکاربرد آن در طراحی حفاریهای معدنی

نویسنده

چکیده

در عصر حاضر پیچیدگی طراحی و رقابت در بازارهای جهان تحقیق برای دسترسی به متدهای پیشرفته در تجزیه و تحلیل و محاسبه تنشهای ایجاد شده در یک ساخته را ایجاب نموده است در ممالک پیشرفته دنیا با برخورداری از پیشرفتهای شگرفی که در زمینه استفاده از ماشینهای محاسب الکترونیکی که در چند سال اخیر انجام گرفته متدهای ریاضی جای روشهای تجربی را گرفته است یکی از متدهای فوق که مورد توجه بیشتر واقع شده و تحقیقات زیادی در آن انجام گرفته است متد اجزا معین می باشد که در صنایع مختلف از قبیل هواپیما سازی ، کشتی سازی سد سازی و همچنین طراحی حفاریهای زیرزمینی و غیره مورد استفاده قرار گرفته است
در این مقاله فلسفه متد اجزا معین به طور ساده و مختصر بیان شده است با توجه به اینکه طرح مدل اولین مرحله در کاربرد متد می باشد و آشنایی کامل به آن الزامی است و تاکنون در مقاله ای به طور کامل بررسی نشده است در اینجا طرح مدل دو بعدی به طور مفصل مطالعه شده است که صرفاً نتیجه تجربیات نگارنده می باشد و بالاخره در آخرین قسمت با طرح دهها مدل از مسایل معمول در طراحی حفاریهای معدن کاربرد متد فوق مورد بررسی قرار گرفته و توزیع تنش در اطراف نواحی حفاری شده تعیین گردیده است .