بررسی منحنی های PH متری بعضی از ایوانهای فلزی در حضور فلوئورورهای قلیایی

نویسنده

چکیده

در این مقاله امکان اندازه گیری و سنجش بعضی از ایوانهای فلزی از قبیل Ce4+V4+Zr4+Th4+ و غیره در محیط اسید به روش PH متری بررسی گردیده است اندازه گیری آسان و سریع بوده و دارای دقتی بیش از 5/0% می باشد و بازیابی نتایج نیز رضایت بخش است .