بررسی سنتز و خواص کربنات آپاتیت باریم

نویسنده

چکیده

از تاثیر گاز کربنیک بر هیدروکسی آپاتیت باریم یک عمل جابجایی کامل بین یونهای OH و CO3 صورت می گیرد (به جای دو یون OH یک یون CO3—قرار می گیرد ) و در نتیجه پارامتر a آپاتیت کمی افزایش و پارامتر C آن اندکی کاهش می یابد .