مطالعه و بررسی سیستمهای دوگانه پنتافلوئورورهای پتاسیم –روبیدیم و سزیم باسایر پنتافلوئورورهای قلیایی

نویسندگان

چکیده

در شماره قبل این مجله : اثر متقابل پنتافلوئوانتیمونات سدیم را بر سایر پنتافلوئوآنتیموناتهای قلیایی بررسی کردیم و نتایج حاصل از آن را دیدیم خواص کلی املاح مضاعف حاصل نیز قبلاً منتشر گردیده است اینک به سیستمهای دوگانه فلوئوآنتیموناتهای پتاسیم با پنتافلوئوآنتیمونات فلزات روبیدیم –سزیم و آمونیم و همچنین سایر سیستمهای دوگانه پنتافلوئورورهای قلیایی می پردازیم و اثر دخول یک کاتیون با شعاع ایونی مختلف را در شبکه پنتافلوئوآنتیمونات ها مورد بررسی قرار می دهیم در این سری مخلوط های دو گانه سعی میشود که در قانون و گارد در مورد تغییرات شبکه بلور و حجم آن بررسی گردد .